GERİ Ulaşı­la­bi­lir­lik Menü

N2025 2025 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ NÜRNBERG
İÇİN BAŞVURUDA BULUNUYORUZ

Past Forward

Veri Giz­li­liği Beyanı

Nürn­berg Bele­di­ye­si 2025 Avru­pa Kül­tür Baş­ken­ti baş­vu­ru ofi­si­nin inter­net site­si­ne https://dev.n2025.eu ve https://www.n2025.de adres­ler­i­nin yanı sıra adı geçen domain­le­rin çeşit­li alt domain­le­ri üzerin­den görün­tü­leye­bi­lir­si­niz. Bura­da yay­ın­la­n­an seçe­ne­k­ler, veri giz­li­liği yasasının şart­ları dik­ka­te alı­narak hazır­lan­mış­tır. Aşağı­da­ki bey­an­da size, veri giz­li­liği­ne uyul­masını nasıl güven­ceye aldığı­mı­zı açıklıyoruz.

Veri­ler­i­ni­zin güven­liği bizim için önem­li, bu neden­le veri­le­rin tekno­lo­ji­nin gün­cel sevi­ye­si­ne uygun ola­rak güven­li bir şekil­de ile­til­me­si için tüm inter­net say­fa­ları­mız bir taşı­ma şifre­le­me­si­yle (htt­ps) sunulmaktadır.

 

1. VER­İL­ER­İN İŞL­ENM­ES­İNDEN KİM SORUMLUDUR?

Veri­le­rin işlen­mesin­den sor­um­lu merci:

 

Nürn­berg Belediyesi
N2025 Bewer­bungs­bü­ro Kulturhauptstadt
Hans-Sachs-Platz 2
D‑90403 Nürnberg
Tel.: +49 (0)911 231 2025 0
E‑posta: n2025[at]stadt.nuernberg.de

 

 

2. VERİ GİZL­İLİ­ĞİYLE İLG­İLİ SORU­LA­RA KİM CEVAP VERİYOR?

Veri giz­li­liği konusuy­la ilgi­li soru­larınız var­sa, lüt­fen şura­ya başvurun:

 

Stadt Nürn­berg (Nürn­berg Belediyesi)
Behörd­li­cher Daten­schutz (Res­mi makam­lar­da veri gizliliği)
Fün­fer­platz 2
90403 Nürnberg

 

Top­lu Taşıma
Şehir Hari­tası
Tele­fon: 09 11 / 2 31–51 15

 

Mesa­jını­zın şif­re­le­nerek ile­til­me­si için:
İlet­işim Formu

 

 

3. HAN­Gİ VER­İL­ER İŞLENİYOR?

İnt­ern­ette her gez­in­diği­niz­de, inter­net taray­ıcınız aracılığıy­la veri­ler­i­ni­zi, görün­tü­le­nen say­fanın sağlay­ıcısı­na ile­ti­yor­s­u­nuz. Bu, Nürn­berg Belediyesi’nin 2025 Avru­pa Kül­tür Baş­ken­ti baş­vu­ru ofi­si­nin say­fa­larını görün­tü­len­diği­niz­de de oluyor.

 

Web sit­emi­ze her erişim ve web sitesin­de kay­ıt­lı bir dos­yanın her açılışı tutanağa kay­de­di­lir.  Kay­ıt, dahi­li sis­tem­le ilgi­li ve ista­tis­tik­sel ama­çla­ra hiz­met eder. Tutanağa şun­lar kaydedilir:

 

Görün­tü­le­nen dos­yanın adı, görün­tü­le­me tarihi ve saa­ti, aktarılan veri mikt­arı, başarılı görün­tü­le­me bil­di­ri­mi, kul­lanılan işle­tim sis­temi, taray­ıcı ve taray­ıcı tipi, yön­len­dir­meyi yapan inter­net say­fası, ziya­ret edi­len say­fa­lar ve baş­vu­ran domain.

 

Ayrı­ca baş­vu­ru yapılan bil­gi­say­arın IP adres­le­ri de tutanağa kay­de­di­lir. Bun­un­la bir­lik­te sor­um­lu kişi, bir şahıs­la ilgi­li çıkarım­lar­da bulunamaz.

 

Bu veri­le­re yalnız­ca içe­ri­kle­ri sizin için kalıcı ola­rak en iyi hale getir­mek, web sit­emi­zin içe­ri­kleri­ni düz­gün görün­tü­leye­bil­mek ve bil­gi­sayar kor­sanı sal­dırısı duru­mun­da cezai taki­ba­tı deste­kle­mek için ihti­yaç duyulur.

 

Bu web sitesin­de kişi­sel veri­ler (örneğin isim, adres, e‑posta adre­si vs.) toplan­ması duru­mun­da bu, sizin­le gönül­lü onay­ınız üze­ri­ne ve sizin bil­gi­niz dahilin­de gerçekleşir.

 

Hos­ting ve web say­fasının sun­u­mu üçün­cü bir sağlay­ıcı üzerin­den ger­çe­kleş­mek­te­dir (web­go GmbH, Wands­be­ker Zoll­str. 95, 22041 Ham­burg, Deutsch­land). Bunun amacı, bir çıkar değer­len­dir­me­si çer­çe­vesin­de ağır­lık kazanan, seçe­neği­mi­zin doğ­ru şekil­de sun­ul­ması konusunda­ki hak­lı çıkarl­arı­mı­zın kor­un­ması­dır. Web say­fasının kul­lanı­mı çer­çe­vesin­de topla­n­an tüm veri­ler bizim adı­mı­za ve bizim tali­ma­tları­mı­za göre bu şir­ke­tin sunu­cu­ların­da işlenir. Yukarı­da anılan hos­ting sağlay­ıcısıy­la (web­go GmbH) DSGVO (Genel Veri Koru­ma Yönet­me­liği) 28. mad­de­si uyarın­ca bun­un­la ilgi­li bir anlaş­ma yapılmıştır.

 

Web site­s­i­nin bakı­mı, bizim adı­mı­za ve bizim tali­ma­tı­mı­za göre, yine DSGVO 28. mad­de­si uyarın­ca bir anlaş­ma yap­tığı­mız bir tasarım ajan­sı (Krie­ger des Lichts GmbH, Burg­schmiet­stra­ße 10, 9041 Nürn­berg) tarafın­dan yapılmaktadır.

 

Veri işlem­le­ri Almanya’da ya da Avru­pa Bir­liği ya da Avru­pa Eko­no­mik Böl­ge­si içe­ris­in­de­ki bir ülke­de gerçekleşmektedir.

 

ÇEREZ KULL­ANI­MI

Nürn­berg Bele­di­ye­si çerez kul­lan­makt­a­dır.. Ancak tüm say­fa­la­ra, kul­lanıcı tarafın­dan çerez­le­rin kay­de­dil­me­si­ne izin ver­il­me­di­ğin­de de kısıt­la­masız ola­rak erişi­le­bil­mek­te­dir. Zor­un­lu ola­rak çerez kul­la­n­an tele hiz­met­ler­de, söz konusu seçe­ne­k­ler­de bu duru­ma özel ola­rak işa­ret edilir.

 

SMASH BAL­LOON INSTA­GRAM FEED EKLEN­TİS­İNİN KULLANIMI

Web sit­emiz­de sos­y­al medya içe­ri­kleri­ni gös­ter­mek için bir Insta­gram akış eklen­ti­si kul­lanıyo­ruz. Bun­dan dolayı web sit­emiz, akışları dol­dur­ması,  resim­le­rin ve video­ların gös­te­ril­me­si­yle ilgi­li veri­le­ri almak için Insta­gram sunu­cu­ları­na talep­ler gön­der­mek­te­dir. Bu talep­ler IP adre­s­i­ni­zi Insta­gram için görünür hale getirir, Insta­gram da bun­ları muh­teme­len ken­di veri koru­ma yönet­me­liği­ne göre kul­lanır: https://help.instagram.com/519522125107875

 

YABAN­CI İÇERİKLER

Web seçe­neği­mi­zin say­fa­ları­na üçün­cü taraf­ların (örneğin You­Tube video­ları ya da baş­ka sağlay­ıcıların video­ları Flips­nack vb.) içe­ri­kle­ri ent­e­gre edil­miş ola­bi­lir. Bu içe­ri­kle­rin sağlay­ıcıları genel­de kul­lanıcıların bil­gi­say­arı­na çerez­ler kay­de­der­ler. Taray­ıcınız­da gere­kli ayarl­arı yapa­rak bunu engel­leye­bi­lir­si­niz, ancak bunun sonu­cun­da bu içe­ri­kler düz­gün bir şekil­de gösterilemeyebilir.

Bunun ötesin­de bir­çok (üçün­cü) sağlay­ıcı, ilgi­li içe­ri­kle­ri kul­lanıcının taray­ıcısı­na gön­dere­bil­mek için kul­lanıcının IP adre­si­ni kay­de­der. IP adre­s­i­nin (üçün­cü) sağlay­ıcı­da kul­lanı­mı­na maale­sef müd­aha­le etme imkânı­na sahip değiliz.

 

ZİYAR­ETL­ER­İN ANO­NİM VERİ DEĞERLENDİRMESİ

Nürn­berg Bele­di­ye­si 2025 Avru­pa Kül­tür Baş­ken­ti baş­vu­ru ofi­si­nin inter­net say­fa­ların­da, web ana­liz hiz­me­ti sis­temi Matomo (eski­den Piwik) kul­lanıla­rak, opti­mi­za­syon ve pazar­la­ma ama­çlarıy­la kul­lanıcı dav­ranışlarının ista­tis­tik­sel ana­li­zi konusunda­ki hak­lı çıkarl­arı­mız teme­lin­de, DSGVO 6. mad­de­si 1. fıkrası uyarın­ca veri­ler işle­mek­te­dir. Bu veril­erden aynı ama­ç­la anonim hale geti­ril­miş kul­lanım pro­fil­le­ri oluş­turu­la­bi­lir ve değer­len­di­ri­le­bi­lir. Bunun için çerez­ler kul­lanı­la­bi­lir. Çerez­ler, yerel ola­rak say­fa ziya­re­t­çi­s­i­nin inter­net taray­ıcısının geçi­ci bel­leği­ne kay­de­di­len küçük metin dos­ya­ları­dır. Bu çerez­le­rin işlev­ler­i­nin arasın­da, inter­net taray­ıcısının tanın­ması da gelir. Topla­n­an veri­ler (anonim hale geti­ri­len IP adre­s­i­niz dahil) sunu­cu­ları­mız­da işlenir, üçün­cü taraf­la­ra (örneğin Matomo’nun üre­ti­cisi­ne) veri aktarı­mı yapıl­maz. Anonim hale geti­ri­len kul­lanıcı pro­filin­de çerez tarafın­dan oluş­turu­lan bil­gi­ler, bu web site­s­i­nin ziya­re­t­çi­leri­ni şah­sen teşhis etmek için kul­lanıl­maz ve tak­ma adın taşıyıcısı­na ait kişi­sel bil­gi­ler­le birleştirilmez.

Ziya­re­t­i­niz­den elde edi­len bu veri­le­rin kay­de­dil­me­si­ni ve değer­len­di­ril­me­si­ni kabul etmi­yor­sanız, veri­le­rin işlen­me­si­ne aşağı­da bir fare tıkla­masıy­la istediği­niz zaman iti­raz ede­bi­lir­si­niz (TMG 13. mad­de­si 1. fıkrası ve  15. mad­de­si 3. fıkrası). Bu dur­um­da taray­ıcını­za bir Opt-Out çere­zi kay­de­di­lir, bunun sonu­cun­da Matomo hiç­bir oturum veri­si toplamaz. Çerez­ler­i­ni­zin tama­men silin­me­s­i­nin, Matomo’nun opt-out çere­zinin de silin­me­si­ne yol aça­cağını ve bu neden­le sizin tarafınız­dan tekrar etkin­leş­ti­ril­me­si gerek­tiği­ni lüt­fen unutmayın.

 

BAĞLAN­TI KULLANIMI

Nürn­berg Bele­di­ye­si 2025 Avru­pa Kül­tür Baş­ken­ti baş­vu­ru ofi­si­nin çevri­mi­çi seçe­ne­k­lerin­de çapraz atı­flar (diğer adıy­la “bağlan­tılar”) yoluy­la hari­ci inter­net seçe­ne­k­le­ri­ne erişim sağlan­makt­a­dır. Bu hari­ci seçe­ne­k­ler ken­di domain­lerin­de ve yaban­cı sunu­cu­lar­da bul­un­mak­ta ve içe­ri­kler­i­nin sor­um­lu­luğu ilgi­li işlet­me­ci­le­rin ken­di­le­ri­ne aittir.

 

Nürn­berg Bele­di­ye­si 2025 Avru­pa Kül­tür Baş­ken­ti baş­vu­ru ofi­si, çapraz atı­flar, diğer adıy­la link­ler yoluy­la Tele Medya Kanunu 7. mad­de­si uyarın­ca hari­ci içe­ri­kle­rin kul­lanı­mı­na ola­nak sağla­makt­a­dır. Bu  “yaban­cı” içe­ri­kler­den Nürn­berg Bele­di­ye­si 2025 Avru­pa Kül­tür Baş­ken­ti baş­vu­ru ofi­si değil, seçe­neğin ilgi­li işlet­me­ci­si sor­um­lu­dur. Bağlan­tı veri­len domai­nin açıl­ması, yani bura­da yay­ın­la­n­an içe­riğin ile­til­me­si Nürn­berg Bele­di­ye­si 2025 Avru­pa Kül­tür Baş­ken­ti baş­vu­ru ofi­si tarafın­dan sağlan­ma­makt­a­dır Aynı zaman­da Nürn­berg Bele­di­ye­si 2025 Avru­pa Kül­tür Baş­ken­ti baş­vu­ru ofi­si tarafın­dan her­han­gi bir içe­rik seçil­me­mek­te ya da değiş­ti­ril­me­mek­te­dir. Nürn­berg Bele­di­ye­si 2025 Avru­pa Kül­tür Baş­ken­ti baş­vu­ru ofi­si, bağlan­tı veri­len hari­ci inter­net seçe­ne­k­leri­ni ger­çek­te kimin açtığı konusun­da her­han­gi bir etki­de bulunmaz.

 

Seçi­len açma ve bağlan­tı ver­me yön­temi bu “yaban­cı bil­gi­le­rin” oto­ma­tik ve kısa sür­eli ara bel­lek­te kay­de­dil­me­si­ni sağl­amaz, dolay­ısıy­la bu yol­la da Nürn­berg Bele­di­ye­si 2025 Avru­pa Kül­tür Baş­ken­ti baş­vu­ru ofi­si açısın­dan bir sor­um­lu­luk doğmaz.

 

E‑POSTAYLA VERİ GÖNDERİMİ

Nürn­berg Bele­di­ye­si 2025 Avru­pa Kül­tür Baş­ken­ti baş­vu­ru ofi­si­ne ve kuru­luşları­na bir e‑posta gön­der­diği­niz­de, e‑postayla bağlan­tılı veri­ler ve içe­ri­kler yalnız­ca sizin­le yazış­mak için kul­lanılır. E‑postalar ve bun­lar­la bağlan­tılı veri­ler ve içe­ri­kler, Nürn­berg Bele­di­ye­s­i­nin yet­ki alanın­da olan görev­le­rin yeri­ne geti­ril­me­si için artık gere­kli olm­a­dığın­da silinir.

 

E‑posta gön­der­diği­niz­de, bu temel ola­rak her zaman şif­re­siz ola­rak yapılır. Alter­na­tif ola­rak, Nürn­berg Bele­di­ye­s­i­nin inter­net say­fa­ların­da bula­bile­ceği­niz elek­tro­nik ile­tişim for­mu aracılığıy­la şif­re­len­miş mesa­jlar gön­dere­bi­lir­si­niz. Veri­ler­i­ni­zin giz­li­liği, bağlay­ıcılığı, güven­liği ve bütün­lüğü neden­le­ri­yle mut­la­ka bunu kul­lan­manı­zı tav­si­ye ederiz.

 

BÜL­TEN

 

Bül­ten Verileri

Web sitesin­de sun­u­lan bül­te­ni almak isti­yor­sanız, size ait bir e‑posta adre­s­i­nin yanı sıra ver­diği­niz e‑posta adre­s­i­nin size ait olduğu­na ve bül­tenin gön­de­ril­me­si­ni kabul ettiği­ni­ze dair kon­trol­ler yap­mamı­za izin veren bil­gi­le­re ihti­yacı­mız var. Baş­ka bil­gi toplan­maz ya da yalnız­ca gönül­lük esası­na göre toplanır. Bu veri­le­ri sade­ce istenen bil­gi­le­ri gön­der­mek için kul­lanır, üçün­cü taraf­la­ra vermeyiz.

Bül­ten kay­ıt formuna giri­len veri­ler yalnız­ca sizin onay­ınız­la işlenir (DSGVO 6. mad­de­si 1. fıkrası a ben­di). Veri­le­rin, e‑postanın kay­de­dil­me­si ve bun­ların bül­te­ni gön­der­mek için kul­lanıl­ması amacıy­la veri­len onay­dan, örneğin bül­ten­de­ki “iptal” bağlan­tısını kul­lanarak istediği­niz zaman caya­bi­lir­si­niz. Daha önce ger­çe­kleşen veri işle­me işlem­ler­i­nin meş­ru­luğu bun­dan  etkilenmez.

Bül­te­ni almak amacıy­la bizde kay­ıt­lı olan veri­ler­i­niz, bül­ten abone­liği­niz iptal edi­le­ne kadar kay­ıt­lı kalır ve bül­ten abone­liği iptal edil­dik­ten son­ra silinir.

 

Sen­din­blue

Bu web site­si bül­ten gön­de­ri­mi için Sen­din­blue yazılı­mını kul­lanır. Sağlay­ıcı Sen­din­blue GmbH, Köpe­ni­cker Stra­ße 126, 10787 Ber­lin, Deutsch­land şirketidir.

Sen­din­blue, bül­ten gön­de­rim­ler­i­nin orga­ni­ze ve ana­liz edi­le­bil­diği bir hiz­met­tir. Bül­te­ni almak amacıy­la gir­diği­niz veri­ler, Sendinblue’nun Almanya’daki sunu­cu­ların­da saklanır.

Sen­din­blue tarafın­dan ana­liz yapıl­masını istemi­yor­sanız, bül­ten abone­liği­ni iptal etme­niz gere­kir. Bunun için her bül­ten mesa­jın­da iptal işle­mi yapa­bile­ceği­niz ilgi­li bağlan­tıyı sun­uyo­ruz. Ayrı­ca bül­ten abone­liği­ni doğ­ru­dan web sitesin­den de iptal edebilirsiniz.

 

Sen­din­blue Yoluy­la Veri Analizi

Sen­din­blue yar­dı­mıy­la bül­ten kam­pan­ya­ları­mı­zı ana­liz etme­miz müm­kün oluyor. Böyle­ce örneğin bir bül­ten mesa­jının açılıp açılm­a­dığını ve gere­kir­se han­gi bağlan­tıla­ra tık­landığını göre­bi­li­yo­ruz. Bu şekil­de han­gi bağlan­tıla­ra öze­l­lik­le sık tık­landığını da belirleyebiliyoruz.

Ayrı­ca açıldıktan/tıklandıktan son­ra önce­den tanım­lan­mış bel­li eylem­le­rin ger­çe­kleş­ti­rip ger­çe­kleş­ti­ril­me­di­ği­ni anlayabiliyoruz(Conversion-Rate). Bu şekil­de örneğin bül­te­ne tık­la­dık­t­an son­ra bir satın alma işle­mi yapıp yap­ma­dığını­zı tespit edebiliyoruz.

Sen­din­blue bize bül­ten alıcılarını bel­li kate­go­ri­le­re ayır­ma (“clus­ter”) olanağı da ver­i­yor. Bunu yapar­ken bül­ten alıcıları örneğin yaşa, cin­si­ye­te ya da ika­met yeri­ne göre gru­pla­ra ayrı­la­bi­li­yor. Bu şekil­de bül­ten­ler ilgi­li hedef kit­leye daha iyi uyarlanabiliyor.

 

Huku­ki Dayanak

Veri işle­mi sizin onay­ınız teme­lin­de yapılm­akt­a­dır (DSGVO 6. mad­de­si 1. fıkrası a ben­di). Bu onay­dan istediği­niz zaman caya­bi­lir­si­niz. Daha önce ger­çe­kleşen veri işlem­ler­i­nin meş­ru­luğu bun­dan etkilenmez.

Sakla­ma Süresi

Bül­te­ni almak amacıy­la bizde kay­ıt­lı olan veri­ler­i­niz, siz bül­ten abone­liği­ni­zi iptal ede­ne kadar bizde kay­ıt­lı kalır ve bül­ten abone­liği iptal edil­dik­ten son­ra hem bizim sunu­cu­ları­mız­dan, hem de Sendinblue’nun sunu­cu­ların­dan sili­nir. Baş­ka ama­çlar­la bizde kay­ıt­lı olan veri­ler (örneğin üye­le­re özel alan için e‑posta adres­le­ri) bun­dan etkilenmez.

Newsletter2Go’nun veri koru­ma şart­larıy­la ilgi­li ayrın­tılı bil­gi için: https://de.sendinblue.com/legal/privacypolicy/.

 

Sipa­riş Veri İşl­eme Söz­leş­me­s­i­nin Yapılması

Sen­din­blue ile Sendinblue’yu müşte­ri­le­ri­mi­zin veri­leri­ni korumakla ve üçün­cü taraf­la­ra ilet­me­mek­le yüküm­lü kıl­dığı­mız bir söz­leş­me yap­tık. Bu söz­leş­meyi aşağı­da­ki bağlan­tı­dan göre­bi­lir­si­niz: https://www.sendinblue.com/wp-content/uploads/2020/04/AV_de_02_03_2020.pdf.

 

İLET­İŞİM FORMLARI

Her hiz­met merkezi/kuruluş için bir elek­tro­nik ile­tişim for­mu var­dır. Bura­da inter­net üzerin­den güven­li ve şif­re­li bir aktarım yapılır. E‑posta adres­le­ri temel ola­rak açık metin halin­de yayınlanmaz.

 

Bunun için gön­de­ri­ci ve ile­tişim veri­ler­i­ni­zi top­luyo­ruz. Bizim­le ile­tişi­mi­niz için yukarı­da anılan kişi­sel veri­le­ri işle­me­miz gere­ki­yor. Bil­gi ver­il­me­den ile­tişim talebi­ni­ze cevap veremeyiz. Bir ona­ya daya­n­an veri işle­me­nin yasal daya­nağı DSGVO 6. mad­de­si 1. fıkrası­dır. Huku­ki daya­nak ya da sizin onay­ınız olm­a­dan e‑posta adre­si üçün­cü taraf­lar­la payl­aşıl­maz. Veri­ler ile­tişim sona ere­ne kadar muha­fa­za edi­lir ve ardın­dan, ile­tişim­den özel bir ida­ri işlem (örneğin bir baş­vu­ru) orta­ya çık­ma­dığı tak­dir­de silinir.

 

4. HAN­Gİ SOS­Y­AL MEDYA SEÇE­NE­K­LE­Rİ YA DA BAŞ­KA HİZM­ETL­ER KULLANILIYOR?

Nürn­berg Bele­di­ye­si 2025 Avru­pa Kül­tür Baş­ken­ti baş­vu­ru ofi­si, gere­kli olduğu ölçü­de, her medya biçimin­de karşılı­klı bil­gi, görüş, izle­nim ve deney­im alış­ve­r­işi için plat­form işle­vi gören inter­net­te­ki sos­y­al ağları ve ağ top­lu­lu­klarını kul­lanır Şu anda bun­lar Face­book, Twit­ter, You­Tube, Insta­gram ve Xing’den ibarettir.

 

Simgeler/ikonlar hari­ci bağlan­tı işle­vi görür, dolay­ısıy­la bun­la­ra tıkla­ma­dan bu sağlay­ıcılar­dan biri­ne bil­gi ile­til­mez. Ancak bir simgeye/ikona tık­la­dığınız­da ilgi­li seçe­neğe yön­len­di­ri­lir­si­niz. Bunu yapar­ken gün­cel say­fanın adre­si para­met­re ola­rak aktarılır. Sağlay­ıcıların bu bil­giyi değer­len­dir­me ama­çlı kul­lanıp kul­lan­ma­dığı ya da nasıl kul­lan­dığı konusun­da etki sahi­bi değiliz.

 

5. SAKLA­MA SÜRE­Sİ: VER­İL­ER NE KADAR SÜRE SAKLANIR?

Biz kişi­sel veri­ler­i­ni­zi yalnız­ca ilgi­li amaç için gere­kli olduğu süre­ce sak­lıyor ve işli­yo­ruz. Tüm diğer durum­lar­da kişi­sel veri­ler­i­ni­zi sili­yo­ruz; yalnız­ca huku­ki yüküm­lülük­le­ri­mi­zi yeri­ne getir­mek için sakla­ma­ya devam etme­miz gere­ken veri­ler (örneğin ver­gi ya da tica­ret huku­kuy­la ilgi­li muha­fa­za yüküm­lülük­le­ri) bunun dışındadır.

6. ETKİL­EN­EN KİŞİ OLA­RAK HAN­Gİ HAKLA­RA SAHİPSİNİZ?

Genel Veri Koru­ma Yönet­me­liği­ne göre veri topla­ma­dan sor­um­lu kişi karşısın­da aşağı­da­ki hakla­ra sahip­si­niz: Kişi­sel veri­ler­i­niz işlenir­se, şahsınız­la ilgi­li ola­rak sak­la­nan veri­ler hak­kın­da bil­gi alma hak­kınız var­dır (DSGVO 15. mad­de). Doğ­ru olma­y­an kişi­sel veri­le­rin işlen­me­si duru­mun­da, düzelt­me hak­kınız mev­cut­tur (DSGVO 16. mad­de). Yasal önkoşul­lar söz konusu olduğu tak­dir­de, işle­me­nin silin­me­si­ni ya da kısıt­lan­masını isteye­bi­lir ve veri­le­rin işlen­me­si­ne iti­raz ede­bi­lir­si­niz (DSGVO 17, 18 ve 21. mad­de­ler). Veri­le­rin işlen­me­si­ne onay ver­diy­se­niz ya da veri­le­rin işlen­me­si­yle ilgi­li bir söz­leş­me var­sa ve veri­ler oto­ma­tik yön­tem­ler­le işle­ni­yor­sa, duru­ma göre veri­le­rin aktarı­la­bi­lir­liği hak­kı­na sahip­si­niz (DSGVO 20. mad­de) Yukarı­da anılan haklarını­zı kul­lanır­sanız, Nürn­berg Bele­di­ye­si bun­un­la ilgi­li yasal önkoşul­ların söz konusu olup olm­a­dığını inceler.

 

Ayrı­ca Bavy­e­ra Eya­le­ti veri koru­ma görev­li­si­ne şikay­et­te bul­un­ma hak­kı­na da sahipsiniz.

7. NÜRN­BERG BELE­DİYESİ 2025 AVRU­PA KÜL­TÜR BAŞ­KEN­Tİ BAŞ­VU­RU OFİS­İNDE VERİ GİZLİLİĞİ

Nürn­berg Bele­di­ye­si 2025 Avru­pa Kül­tür Baş­ken­ti baş­vu­ru ofi­si­nin tüm çalış­an­ları giz­li­liğe ve veri koru­ma yasasının belir­leyici olan yasal düzen­lemele­ri­ne uymakla yükümlüdür.

 

Veri koru­ma bey­anını her zaman yasal düzen­lemele­re uyar­la­ma hak­kı­mız saklıdır.

 

Hos­ting sağlay­ıcı­mız WebGo’nun diğer veri koru­ma bil­gi­leri­ni https://www.webgo.de/datenschutz