2025 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ NÜRNBERG
İÇİN BAŞVURUDA BULUNUYORUZ

Past Forward
GERİ Ulaşı­la­bi­lir­lik Menü

Künye

 

Yay­ın­la­y­an (TMG 5. mad­de­si 1. fıkrası uyarın­ca; RStV 55. mad­de­si 1. fıkrası uyarınca)

 

Nürn­berg Belediyesi
2025 Avru­pa Kül­tür Baş­ken­ti Baş­vu­ru Ofisi
Hans-Sachs-Platz 2
D‑90403 Nürnberg

 

Tele­fon: 0911 / 231 – 2025 0
Faks: 0911 / 231 — 2025 9

İlet­işim Formu

 

 

Tem­si­le yetki­li kişi (TMG 5. mad­de­si 1. fıkrası; RStV 55. mad­de­si 1. fıkrası­na göre)

Büyü­kşe­hir Bele­di­ye Baş­kanı Mar­cus König

 

 

İçer­ikt­en sor­um­lu kişi (RStV 55. mad­de­si 2. fıkrası­na göre)

Prof. Dr. Julia Lehner
2. Kül­tür çalış­ma alanın­dan sor­um­lu bele­di­ye başkanı

 

 

Baş­vu­ru ofi­si yöneticisi

Prof. Hans-Joa­chim Wagner
Nürn­berg Bele­di­ye­si 2025 Avru­pa Kül­tür Baş­ken­ti Baş­vu­ru Ofisi
Tele­fon: 0911 / 231 – 2025 0
İlet­işim formu

 

 

Çevri­mi­çi Yazı İşleri

Oli­via Barth-Jurca
Nürn­berg Bele­di­ye­si 2025 Avru­pa Kül­tür Baş­ken­ti Baş­vu­ru Ofisi
Tele­fon: 0911 / 231 – 2025 0
İlet­işim formu

 

 

KDV kim­lik numa­rası (UstG 27 a mad­de­si uyarınca)

DE 133 552 578

 

 

Mer­ke­zi elek­tro­nik ile­tişim adresi

Epos­ta: poststelle[at]stadt.nuernberg.de
DE-pos­ta: poststelle[at]stadt.nuernberg.de-mail.de

 

 

Tüke­ti­ci Uzlaş­tır­ma Kanunu (VSBG)

AB Komisyonu’nun çevri­mi­çi uzlaş­ma plat­for­mu (OS)
‍
İçer­ik­ler­in ve bağlan­tıların mesu­li­y­e­ti ilgi­li açıklamalar
Veri koru­may­la ilgi­li açıklamalar

‍‍Künye yüküm­lülüğü çer­çe­vesin­de yay­ın­la­n­an ile­tişim veri­ler­i­nin üçün­cü taraf­lar­ca, açı­k­ça talep edil­mey­en reklam­lar ve bil­gi mal­ze­me­si gön­der­mek için kul­lanıl­ması­na işbu suret­le açı­k­ça karşı çıkılm­akt­a­dır. Say­fa­ların işlet­me­ci­le­ri isten­mey­en reklam bil­gi­ler­i­nin örneğin spam postaları yoluy­la gön­de­ril­me­si duru­mun­da yasal yol­la­ra baş­vur­ma hak­kını sak­lı tutar.