ÎNAPOI Acce­si­bi­li­ta­te Meniu

N2025 NE PREZENTĂM DREPT CAPITALA CULTURALĂ EUROPEANĂ
NÜRNBERG 2025

Past Forward

Decla­rație privind pro­tecția datelor

Puteți acce­sa pre­zența pe inter­net a Birou­lui de can­di­da­tură pen­tru capi­ta­la cul­tu­rală euro­peană 2025 a orașu­lui Nürn­berg la adre­sa https://dev.n2025.eu și https://www.n2025.de, pre­cum și prin inter­me­di­ul diver­selor sub-dome­n­ii ale celor două dome­n­ii mențio­na­te. Ofer­te­le publi­ca­te aco­lo sunt ela­bo­ra­te respec­tân­du-se pre­ve­deri­le legis­lați­ei privind pro­tecția datelor. În cadrul decla­rați­ei urmă­to­are vă expli­căm modul în care asi­gurăm respec­tarea pro­tecți­ei datelor.

guranța datelor dvs. este import­an­tă pen­tru noi, de aceea, toa­te pagi­ni­le noast­re de inter­net sunt pro­te­ja­te prin inter­me­di­ul crip­tă­rii la trans­mi­te­re (htt­ps), pen­tru ca date­le să poată fi trans­mi­se în mod sigur, con­form sta­di­u­lui actu­al al tehnicii.

 

1. CINE ESTE RESPONSA­BIL PEN­TRU PRE­LUCRAREA DATELOR??

Responsa­bil pen­tru pre­lucrarea datelor este:

 

Stadt Nürn­berg (Orașul Nürnberg)
N2025 Bewer­bungs­bü­ro Kul­tur­haupt­stadt (N2025 Biroul de can­di­da­tură pen­tru capi­ta­la culturală)
Hans-Sachs-Platz 2
D‑90403 Nürnberg
Tel.: +49 (0)911 231 2025 0
E‑Mail: n2025[at]stadt.nuernberg.de

 

 

2. CINE RĂSPUN­DE ÎNTRE­BĂ­RILOR PRIVIND PRO­TECŢIA DATELOR?

Pen­tru între­bă­ri cu pri­vi­re la tema pro­tecți­ei datelor, vă rugăm să vă adresați la:

 

Stadt Nürn­berg (Orașul Nürnberg)
Behörd­li­cher Daten­schutz (Auto­ri­ta­tea pen­tru pro­tecția datelor)
Fün­fer­platz 2
D‑90403 Nürnberg

 

Mij­loace de trans­port în comun
Har­ta orașului
Tele­fon: +49 (0)911 / 2 31–51 15

 

Pen­tru trans­mit­e­rea cript­ată a mesa­ju­lui dumneavoastră:
For­mu­lar de contact

 

 

3. CE DATE SUNT PRELUCRATE??

Atun­ci când navi­gați pe inter­net, trans­mit­eți date­le dum­nea­voastră fur­nizo­ru­lui pagi­nii vizi­ta­te prin inter­me­di­ul brow­ser-ului de Inter­net. Das ist auch so, wenn Sie die Sei­ten des Bewer­bungs­bü­ros Kul­tur­haupt­stadt Euro­pas 2025 der Stadt Nürn­berg auf­ru­fe­n­Acest lucru se întâm­plă și atun­ci când acce­sați pagi­ni­le Birou­lui de can­di­da­tură pen­tru capi­ta­la cul­tu­rală euro­peană 2025 a orașu­lui Nürnberg.

 

Fie­ca­re accesa­re a site-ului nostru web și fie­ca­re accesa­re a unui fișier dis­po­ni­bil pe site-ul nostru web se înre­gistrea­ză. Sto­carea folo­seș­te scopu­rilor inter­ne privind sis­temul și scopu­rilor sta­tis­ti­ce. Pro­to­kol­liert wer­den­Se vor înregistra:

 

nume­le fișie­ru­lui acce­sat, data și ora accesă­rii, can­ti­ta­tea de date trans­fe­ra­tă, mesa­jul desp­re acces­area cu suc­ces, sis­temul de opera­re uti­liz­at, brow­ser-ul și tipul de brow­ser, pagi­na de inter­net de pe care ați fost direcțio­nat, pagi­ni­le vizi­ta­te și dome­niul solicitat.

 

În plus, sunt înre­gis­tra­te adre­se­le IP ale cal­cu­la­to­are­lor de pe care se acce­sea­ză. De alt­fel, responsa­bilul nu poa­te tra­ge con­clu­zii cu pri­vi­re la o persoană.

 

Aces­te date sunt necesa­re doar pen­tru a vă putea fur­ni­za corect conți­nu­tu­ri pe site-ul nostru web, pen­tru a putea opti­mi­za conți­nu­tu­ri­le pen­tru dvs., pre­cum și pen­tru a spri­ji­ni urmăr­i­ri­le pena­le în even­tua­li­ta­tea unor ata­cu­ri informatice.

 

Pe acest site web sunt colec­ta­te, în spe­cial, date­le cu carac­ter per­so­nal (de exemp­lu nume­le, adre­sa, adre­sa de email etc.), în baza con­si­mță­mân­tu­lui dum­nea­voastră vol­un­tar și după infor­marea dumneavoastră.

 

Găz­du­i­rea și pre­zen­tarea site-ului web se rea­li­zea­ză prin inter­me­di­ul unui fur­nizor terț (web­go GmbH, Wands­be­ker Zoll­str 95, 22041 Ham­burg, Ger­ma­nia). Acest fapt folo­seș­te la pro­te­jarea inte­re­selor noast­re legi­ti­me pre­va­len­te în cadrul unei eva­luă­ri a inte­re­selor pen­tru a asi­gu­ra pre­zen­tarea corec­tă a ofer­tei noast­re. Toa­te date­le, care sunt colec­ta­te în cadrul uti­li­ză­rii site-ului web, sunt pre­lucra­te pe unul dint­re ser­vere­le noast­re, la cere­rea noastră și în baza inst­rucți­u­nilor noast­re. Cu fur­nizo­rul de găz­du­i­re descris mai sus (web­go GmbH) a fost încheiat un acord cores­pun­ză­tor pen­tru pre­lucrarea comen­zilor con­form art. 28 din RGPD.

 

Admi­nis­trarea site-ului nostru web se rea­li­zea­ză la cere­rea noastră și în baza inst­rucți­u­nilor noast­re prin inter­me­di­ul unei agenții de design (Krie­ger des Lichts GmbH, Burg­schmiet­stra­ße 10, 9041 Nürn­berg), cu care a fost încheiat un acord con­form art. 28 din RGPD.

 

Pre­lucrarea datelor se rea­li­zea­ză pe teri­to­riul Ger­ma­niei sau în cadrul Uni­unii Euro­pe­ne sau a Spațiu­lui Eco­no­mic European.

 

ILI­Z­A­REA COOKIE-URILOR

Site-ul orașu­lui Nürn­berg uti­li­zea­ză coo­kie-uri. Toa­te pagi­ni­le se pot acce­sa, de ase­me­nea, fără per­mi­si­unea din par­tea uti­liz­a­toru­lui pen­tru sto­carea coo­kie-urilor fără restricții. În cazul ser­viciilor de teleco­mu­ni­cații care uti­li­zea­ză coo­kie-uri obli­ga­to­rii, sun­teți infor­mat cu pri­vi­re la volu­mul aces­to­ra în cazul ofer­telor respective.

 

UTI­LI­Z­A­REA PLUGIN SMASH BAL­LOON INSTA­GRAM FEED

Uti­li­zăm plugin-ul Insta­gram Feed pen­tru a afișa conți­nu­tu­ri­le media pe site-ul nostru web. În con­se­cință, site-ul nostru web tri­mi­te soli­ci­tă­ri căt­re ser­ver­ul Insta­gram pen­tru a pri­mi date­le necesa­re pen­tru fur­ni­z­a­rea ști­rilor și pen­tru afișarea ima­gi­nilor și a video­clip­u­rilor. Aces­te soli­ci­tă­ri fac vizi­bilă adre­sa dvs. IP pen­tru Insta­gram, pe care aces­ta o uti­li­zea­ză con­form regu­la­men­tu­lui său privind pro­tecția datelor: https://help.instagram.com/519522125107875

 

CONȚI­NU­TU­RI EXTERNE

Pe pagi­ni­le noast­re de pe inter­net pot fi aso­cia­te inclu­siv conți­nu­tu­ri ale terților (de ex. video­clip­u­ri You­Tube sau video­clip­u­ri ale altor fur­niz­ori, Flips­nack etc.). Fur­nizo­rul aces­tor conți­nu­tu­ri sal­vea­ză coo­kie-uri pe cal­cu­la­torul uti­liz­a­to­rilor. Puteți împie­di­ca sto­carea aces­to­ra prin inter­me­di­ul unor set­ă­ri cores­pun­ză­to­are ale brow­ser-ului dvs., fapt care poa­te avea drept urm­a­re impo­si­bi­li­ta­tea afișă­rii corec­te a aces­tor conținuturi.

În plus, numeroși fur­niz­ori (terți) sto­chea­ză adre­se­le IP ale uti­liz­a­to­rilor pen­tru a putea tri­mi­te conți­nu­tu­ri­le cores­pun­ză­to­are căt­re brow­ser-ul uti­liz­a­toru­lui. Din păca­te, nu avem nicio influ­en­ță asu­pra uti­li­ză­rii adres­ei IP de căt­re fur­nizo­rul (terț).

 

ALUAREA ANONI­MĂ A DATELOR VIZITATORILOR

Pe pagi­ni­le de inter­net ale Birou­lui de can­di­da­tură pen­tru capi­ta­la cul­tu­rală euro­peană 2025 a orașu­lui Nürn­berg sunt pre­lucra­te date prin uti­li­z­a­rea ser­viciu­lui de ana­li­ză web Soft­ware Matomo (fos­tul Piwik) în baza inte­re­su­lui nostru legi­tim asu­pra ana­li­zei sta­tis­ti­ce a com­por­ta­men­tu­lui uti­liz­a­toru­lui în scopu­ri de opti­mi­z­a­re și de mar­ke­ting, con­form art. 6, alin. 1 din RGPD. Din aces­te date pot fi crea­te și eva­lua­te pro­filu­ri de uti­liz­a­tor anoni­miz­a­te în ace­lași scop. Aici pot fi inclu­se coo­kie-uri. Coo­kie-uri­le sunt fișie­re text de mici dimen­si­uni, care sunt sto­ca­te local în memo­ria inter­me­di­ară a brow­ser-ului de inter­net al vizi­ta­toru­lui pagi­nii. Aces­te coo­kie-uri faci­li­tează, print­re alte­le, recu­no­aș­te­rea brow­ser-ului de inter­net. Date­le colec­ta­te (inclu­siv adre­sa IP anoni­miz­a­tă) sunt pre­lucra­te pe ser­vere­le noast­re și nu sunt trans­mi­se căt­re terți (de exemp­lu căt­re pro­ducă­torul apli­cați­ei Matomo). Infor­mațiile gene­ra­te de căt­re aces­te coo­kie-uri în pro­fi­lul de uti­liz­a­tor anonim nu vor fi uti­liz­a­te pen­tru iden­ti­fi­carea per­so­nală a vizi­ta­toru­lui aces­tui site web și nu vor fi com­bi­na­te cu date­le cu carac­ter per­so­nal desp­re dețină­torul pseudoni­mu­lui. Atun­ci când nu sun­teți de acord cu sto­carea și eva­luarea aces­tor date în cadrul vizi­t­ei dvs., puteți împie­di­ca pre­lucrarea ulte­rio­ară cu doar câte­va cli­cu­ri (art. 13, alin. 1 și art. 15, alin. 3 TMG). În acest caz, este sto­cat un coo­kie de ren­un­ța­re (opt-out) în brow­ser-ul dvs., care pre­vi­ne colec­tarea datelor privind sesi­unea de inter­net de căt­re Matomo. Aveți în vede­re fap­tul că la șter­ge­rea com­ple­tă a coo­kie-urilor dvs. este șters inclu­siv coo­kie-ul de ren­un­ța­re (opt-out) al Matomo și, de aceea, aces­ta tre­bu­ie reac­ti­vat de dumneavoastră.

 

UTI­LI­Z­A­REA LINK-URILOR

În cadrul ofer­telor online ale Birou­lui de can­di­da­tură pen­tru capi­ta­la cul­tu­rală euro­peană 2025 a orașu­lui Nürn­berg sunt ofe­ri­te posi­bi­li­tăți de acces ale ofer­telor de inter­net exter­ne prin inter­me­di­ul refe­rințelor (așa-numite­le „link-uri”). Aces­te ofer­te exter­ne se află pe pro­priile dome­n­ii și pe ser­ve­re exter­ne, iar ope­ra­to­rii respec­ti­vi sunt responsa­bi­li pen­tru conți­nu­tu­ri­le acestora.

 

Prin inter­me­di­ul refe­rințelor, așa-numite­le „link-uri”, Biroul de can­di­da­tură pen­tru capi­ta­la cul­tu­rală euro­peană 2025 a orașu­lui Nürn­berg per­mi­te uti­li­z­a­rea conți­nu­tu­rilor exter­ne con­form art. 7 din legea ger­mană privind ser­viciile de teleco­mu­ni­cații. Pen­tru aces­te conți­nu­tu­ri „exter­ne” nu este responsa­bil Biroul de can­di­da­tură pen­tru capi­ta­la cul­tu­rală euro­peană 2025 a orașu­lui Nürn­berg, ci ope­ra­torul respec­tiv al ofer­tei. Acces­area dome­niu­lui aso­ci­at, de ex. trans­mit­e­rea infor­mațiilor publi­ca­te aco­lo, nu este per­misă de Biroul de can­di­da­tură pen­tru capi­ta­la cul­tu­rală euro­peană 2025 a orașu­lui Nürn­berg. De ase­me­nea, nu sunt selec­ta­te sau modi­fi­ca­te conți­nu­tu­ri de Biroul de can­di­da­tură pen­tru capi­ta­la cul­tu­rală euro­peană 2025 a orașu­lui Nürn­berg. Biroul de can­di­da­tură pen­tru capi­ta­la cul­tu­rală euro­peană 2025 a orașu­lui Nürn­berg nu are nicio influ­en­ță asu­pra per­soanei care acce­sea­ză efec­tiv ofer­te­le de inter­net exter­ne asociate.

 

eto­de­le selec­ta­te de accesa­re și aso­cie­re nu asi­gură sal­va­rea inter­me­di­ară auto­ma­tă și pe ter­men scurt a aces­tor „infor­mații exter­ne”, așa­dar Biroul de can­di­da­tură pen­tru capi­ta­la cul­tu­rală euro­peană 2025 a orașu­lui Nürn­berg nu este responsa­bil în nici­un caz.

 

TRANS­MIT­E­REA DATELOR PRIN EMAIL

Atun­ci când tri­mi­teți un email căt­re Biroul de can­di­da­tură pen­tru capi­ta­la cul­tu­rală euro­peană 2025 a orașu­lui Nürn­berg și insti­tuțiile aces­to­ra, sunt uti­liz­a­te date­le din email și conți­nu­tu­ri­le aso­cia­te aces­to­ra exclu­siv pen­tru core­spon­dența cu dum­nea­voastră. Emailu­ri­le, date­le și conți­nu­tu­ri­le aso­cia­te aces­to­ra sunt șter­se ime­di­at ce nu mai sunt necesa­re pen­tru înde­pli­ni­rea atri­buțiilor care intră în com­pe­tența orașu­lui Nürnberg.

 

Atun­ci când tri­mi­teți emailu­ri, acest lucru se rea­li­zea­ză întot­deau­na criptat. Alter­na­tiv, ne puteți tri­mi­te mesa­je în mod criptat, prin inter­me­di­ul unui for­mu­lar de con­ta­ct elec­tro­nic, care se află pe pagi­ni­le de inter­net respec­ti­ve ale orașu­lui Nürn­berg. Din moti­ve de con­fi­denția­li­ta­te, responsa­bi­li­ta­te, pro­te­ja­re și inte­gri­ta­te a datelor dvs. vă reco­man­dăm să le utilizați.

 

NEWS­LET­TER

 

Date news­let­ter

În cazul în care doriți să pri­miți news­let­ter-ul ofe­rit pe pagi­na de inter­net, avem nevoie de adre­sa dum­nea­voastră de email, pre­cum și de infor­mații care să ne per­mi­tă să veri­ficăm dacă dum­nea­voastră sun­teți dețină­torul adres­ei de email fur­niz­a­te și dacă sun­teți de acord cu pri­mi­rea news­let­ter-ului. Date­le supli­men­ta­re nu vor fi colec­ta­te sau vor fi colec­ta­te doar pe bază de vol­un­ta­ri­at. Uti­li­zăm aces­te date exclu­siv pen­tru tri­mi­te­rea infor­mațiilor soli­ci­ta­te și nu le trans­mit­em terților.

Pre­lucrarea datelor intro­du­se în for­mu­la­rul de înre­gis­tra­re news­let­ter se bazea­ză exclu­siv pe con­si­mță­mân­tul dum­nea­voastră (arti­co­lul 6 ali­nea­tul (1) lit. a, RGPD). Con­si­mță­mân­tul expri­mat cu pri­vi­re la sto­carea datelor, adres­ei de email, pre­cum și uti­li­z­a­rea aces­to­ra pen­tru tri­mi­te­rea news­let­ter-ului poa­te fi retras în ori­ce moment, de exemp­lu prin inter­me­di­ul link-ului de „dez­abo­na­re” din news­let­ter. Retra­ge­rea con­si­mță­mân­tu­lui nu adu­ce atin­ge­re legi­ti­mi­tății pro­ce­du­rilor de pre­lucra­re a datelor rea­liz­a­te deja.

Date­le pe care le-ați sto­cat la noi în scopul pri­mi­rii news­let­ter-ului, vor fi sal­va­te de noi până la dez­abo­narea dvs. de la news­let­ter, și șter­se după anu­larea newsletter-ului.

 

Sen­din­blue

Aceas­tă pagină web uti­li­zea­ză Sen­din­blue pen­tru trans­mit­e­rea news­let­ter-elor. Fur­nizo­rul este Sen­din­blue GmbH, Köpe­ni­cker Stra­ße 126, 10787 Ber­lin, Germania.

Sen­din­blue este un ser­viciu cu care poa­te fi orga­niz­a­tă și ana­liz­a­tă, print­re alte­le, trans­mit­e­rea news­let­ter-elor. Date­le fur­niz­a­te de dvs. în scopul abonă­rii la news­let­ter sunt sto­ca­te pe ser­vere­le Sen­din­blue din Germania.

Dacă nu doriți efec­tuarea ana­li­zei prin Sen­din­blue, tre­bu­ie să vă dez­abo­nați de la trans­mit­e­rea news­let­ter-ului. În acest scop punem la dis­po­ziție în fie­ca­re mesaj al news­let­ter-ului un link afe­rent. Mai mult, puteți să vă dez­abo­nați de la trans­mit­e­rea news­let­ter-ului direct pe pagi­na de internet.

 

Ana­li­z­a­rea datelor prin inter­me­di­ul Sendinblu

Cu aju­torul Sen­din­blue ne este posi­bil să ana­li­zăm cam­pa­niile noast­re prin news­let­ter. Ast­fel, putem sta­bi­li dacă un mesaj al news­let­ter-ului a fost deschis și, dacă este cazul, ce link-uri au fost acce­sa­te. În acest mod, putem sta­bi­li, print­re alte­le, ce link-uri au fost acce­sa­te frecvent.

În plus, putem con­sta­ta dacă după deschidere/accesare au mai fost efec­tua­te acți­uni defi­ni­te ante­rior (Con­ver­si­on-Rate). Ast­fel, putem con­sta­ta dacă după acces­area news­let­ter-ului a fost efec­tua­tă o achiziție.

Sen­din­blue ne per­mi­te să împărțim abo­nații news­let­ter-ului în dife­ri­te cate­go­rii („clus­te­re”). Ast­fel, abo­nații news­let­ter-elor pot fi împărțiți în fun­cție de vâr­stă, sex sau domic­i­liu. În acest mod, news­let­ter-ele pot fi adap­tate mai bine la gru­pe­le țină respective.

 

Bază legală

Pre­lucrarea datelor se efec­tuea­ză în baza con­si­mță­mân­tu­lui dum­nea­voastră (art. 6 ali­nea­tul 1 lite­ra a, RGPD). uteți retra­ge în ori­ce moment acest con­si­mță­mânt. Retra­ge­rea con­si­mță­mân­tu­lui nu adu­ce atin­ge­re legi­ti­mi­tății pro­ce­du­rilor de pre­lucra­re a datelor rea­liz­a­te deja.

Perio­a­da de stocare

Date­le intro­du­se de dvs. cu scopul pri­mi­rii news­let­ter-ului vor fi sto­ca­te de noi până la dez­abo­narea de la news­let­ter, iar după dez­abo­narea de la pri­mi­rea news­let­ter-ului, aces­tea vor fi șter­se atât de pe ser­vere­le noast­re, cât și de pe ser­vere­le Sen­din­blue. Date­le sto­ca­te de noi în alte scopu­ri (de exemp­lu, adre­se­le de email pen­tru zona mem­bril­or) rămân ast­fel neafectate.

Mai mul­te infor­mații refe­ri­to­are la pre­ve­deri­le de pro­tecție a datelor ale Newsletter2Go se pot găsi dacă acce­sați urmă­torul link: https://de.sendinblue.com/legal/privacypolicy/.

 

Înch­eie­rea unui con­tract de pre­lucra­re a datelor prin mandatare

Am încheiat cu Sen­din­blue un con­tract prin care obli­găm Sen­din­blue să pro­te­je­ze date­le cli­enților noș­tri și să nu le trans­mită terților. cest con­tract poa­te fi acce­sat la urmă­torul link: https://www.sendinblue.com/wp-content/uploads/2020/04/AV_de_02_03_2020.pdf.

 

FOR­MU­LA­RE DE CONTACT

Pen­tru ori­ce depar­ta­ment de servicii/instituție este dis­po­ni­bil un for­mu­lar de con­ta­ct elec­tro­nic. În acest caz este rea­liz­a­tă o trans­mi­te­re sigură și cript­ată pe inter­net. Adre­se­le de email nu sunt publi­ca­te sub for­mă de text.

 

Colec­tăm ast­fel date­le de con­ta­ct și cu pri­vi­re la expe­di­tor. Pen­tru comu­ni­carea cu noi este nece­sar să pre­lucrăm date­le cu carac­ter per­so­nal mențio­na­te mai sus. Fără aces­te date nu putem răspun­de la soli­ci­tarea dvs. prin for­mu­la­rul de con­ta­ct. Baza legală pen­tru pre­lucrarea datelor respec­ti­ve este arti­co­lul 6, ali­nea­tul 1 din RGPD. O trans­mi­te­re a adres­ei de email căt­re terți fără bază legală sau con­si­mță­mân­tul dvs. nu este rea­liz­a­tă. Date­le sunt păstra­te până la înch­eie­rea comu­nică­rii și apoi șter­se, în măsura în care în urma comu­nică­rii nu rezu­ltă o pro­ce­dură spe­cială de ges­tio­na­re (de ex. o cerere).

 

4. CE OFER­TE SOCIAL MEDIA SAU SER­VICII SUNT UTILIZATE?

Biroul de can­di­da­tură pen­tru capi­ta­la cul­tu­rală euro­peană 2025 a orașu­lui Nürn­berg uti­li­zea­ză rețele­le socia­le și comu­ni­tăți­le socia­le de pe inter­net, care folo­sesc ca plat­for­me pen­tru schim­bul reci­proc de infor­mații, opi­nii, impre­sii și expe­ri­en­țe din dife­ri­te apli­cații media. În pre­zent, aces­tea sunt Face­book, You­Tube, Insta­gram și Xing. Simbolurile/pictogramele fun­cțio­nea­ză sub for­mă de link extern, ast­fel încât, fără a face clic pe o pic­to­gramă, nu sunt trans­mi­se infor­mații căt­re unul dint­re aceș­ti fur­niz­ori. Dacă faceți clic pe un simbol/o pic­to­gramă, veți fi direcțio­nat căt­re acea ofer­tă. Nu avem nicio influ­en­ță asu­pra modu­lui în care fur­nizo­rul uti­li­zea­ză aces­te infor­mații în scop de evaluare.

 

 

5. CE DREP­TU­RI AVEȚI ÎN CALI­TA­TE DE PER­SO­ANĂ VIZATĂ?

Sto­căm și pre­lucrăm date­le cu carac­ter per­so­nal atât timp cât acest lucru este nece­sar pen­tru respec­ti­vul scop. În toa­te celel­al­te cazu­ri, șter­gem date­le cu carac­ter per­so­nal; exce­pție fac date­le pe care tre­bu­ie să le pre­lucrăm în con­ti­nu­a­re în scopul înde­pli­ni­rii obli­gațiilor lega­le (de ex. obli­gații de păstra­re de natură fis­cală sau comercială).

6. WEL­CHE RECH­TE HABEN SIE ALS BETROFFENE?

Con­form Regu­la­men­tu­lui Gene­ral de Pro­tecție a Datelor, aveți urmă­to­are­le drep­tu­ri care tre­bu­ie respec­ta­te de responsa­bilul cu colec­tarea datelor: În cazul în care sunt pre­lucra­te date­le dum­nea­voastră cu carac­ter per­so­nal, aveți drep­tul de a pri­mi infor­mații cu pri­vi­re la date­le per­so­na­le sto­ca­te (art. 15 din RGPD). În cazul în care sunt pre­lucra­te date cu carac­ter per­so­nal incorec­te, aveți drep­tul de a le rec­ti­fi­ca (art. 16 din RGPD). În cazul în care exis­tă con­diții lega­le, puteți soli­ci­ta șter­ge­rea sau restricțio­narea pre­lucră­rii, respec­tiv vă puteți opu­ne pre­lucră­rii (art. 17, 18 și 21 din RGPD). În cazul în care v‑ați acordat con­si­mță­mân­tul privind pre­lucrarea datelor sau exis­tă un con­tract pen­tru pre­lucrarea datelor și pre­lucrarea datelor se rea­li­zea­ză prin inter­me­di­ul pro­ce­du­rilor auto­ma­tiz­a­te, aveți drep­tul la por­ta­bi­li­ta­tea datelor (art. 20 din RGPD). În cazul în care v‑ați exer­ci­tat unul dint­re drep­tu­ri­le mențio­na­te mai sus, orașul Nürn­berg veri­fică dacă sunt înde­plini­te con­dițiile legale.

 

În plus, exis­tă drep­tul de a depu­ne plân­ge­re la Auto­ri­ta­tea Națio­nală din Bava­ria responsa­bilă pen­tru pro­tecția datelor.

7. PRO­TECȚIA DATELOR ÎN CADRUL BIROU­LUI DE CAN­DI­DA­TURĂ PEN­TRU CAPI­TA­LA CUL­TU­RALĂ EURO­PEANĂ 2025 A ORAȘU­LUI NÜRNBERG

Toți anga­jații și toa­te angaja­te­le Birou­lui de can­di­da­tură pen­tru capi­ta­la cul­tu­rală euro­peană 2025 a orașu­lui Nürn­berg sunt obligați/obligate să păst­re­ze con­fi­denția­li­ta­tea și să respec­te pre­scri­pțiile lega­le cu pri­vi­re la pro­tecția datelor.

 

Ne rezer­văm drep­tul de a adap­ta în ori­ce moment decla­rația de pro­tecție a datelor la pre­ve­deri­le legale.

 

Infor­mații supli­men­ta­re cu pri­vi­re la Hos­ting-Pro­vi­der Web­Go găsiți la https://www.webgo.de/datenschutz